Tên tập tin Kích thước (KB) Đã tải về Đã sửa đổi Tải lên bởi
 Brochure LHC - Tiếng Việt.pdf 8289 634 15/09/2014 10:42:55 KCN Long Hau Download
 Giới thiệu LHC - Tiếng Việt.pdf 168 1550 15/09/2014 14:13:42 KCN Long Hau Download
 Quy trình đầu tư - Tiếng Việt.pdf 41 700 15/09/2014 14:16:19 KCN Long Hau Download
 Cẩm nang Nhà đầu tư.pdf 889 76 29/03/2017 11:08:34 KCN Long Hau Download
4 đối tượng