TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

 STT Nội dung  Ngày đăng  File
 1 Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018  16/03/2018  Tải về
 2 Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018  16/03/2018  Tải về
 3 Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên 2018
 16/03/2018  Tải về
 4 Giấy xác nhận hoặc ủy quyền Đại hội cổ đông thường niên 2018  16/03/2018  Tải về
 5 Confirmation or authorization letter (Viet - Eng)  16/03/2018  Tải về
 6 Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2018
 16/03/2018  Tải về
 7 Quy định tham gia đề cử, ứng cử
 16/03/2018  Tải về
 8 Quy chế bầu cử
 16/03/2018  Tải về
 9 Phiếu ứng cử đề cử HĐQT
 16/03/2018  Tải về
 10 Phiếu ứng cử đề cử BKS
 16/03/2018  Tải về
 11 Tờ trình số 1  21/03/2018  Tải về
 12 Tờ trình số 2  16/03/2018  Tải về
 13 Tờ trình số 3  22/03/2018  Tải về
 14 Tờ trình số 4  16/03/2018  Tải về
 15 Tờ trình số 5   16/03/2018  Tải về
 16 Tờ trình số 6  16/03/2018  Tải về
 17 Tờ trình số 7  21/03/2018  Tải về
 18 Tờ trình số 8  23/03/2018  Tải về
 19 Tờ trình số 9  23/03/2018  Tải về
 20 Báo cáo tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc  16/03/2018  Tải về 
 21 Báo cáo Ban kiểm soát  16/03/2018  Tải về
 22 Báo cáo Hội đồng quản trị  19/03/2018  Tải về
 23 Báo cáo Tổng Giám đốc  19/03/2018  Tải về
 24 Dự thảo Quy chế quản trị Công ty CP Long Hậu  19/03/2018  Tải về
 25 Báo cáo thường niên 2017   20/03/2018  Tải về
 26 Dự thảo điều lệ LHC thay đổi lần thứ 10  21/03/2018  Tải về
 27 Biên bản ĐHCĐ thường niên 2018  29/03/2018  Tải về
 28 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018  29/03/2018  Tải về
 29 Điều lệ sửa đổi lần thứ X  29/03/2018  Tải về
 30 Quy chế quản trị công ty CP Long Hậu  29/03/2018  Tải về


HỒ SƠ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

 STT  Nội dung File 
 1  Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng  Tải về
 2  Bản cáo bạch  Tải về
 3  Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng  Tải về
 4  Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP  Tải về
 5  Thông báo chấp thuận kết quả chào bán ESOP
 Tải về
 6  Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2  Tải về
 7  Quyết định thay đổi niêm yết  Tải về
 8  Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu niêm yết ESOP  Tải về
 9  Thông báo chấp thuận kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu  Tải về
 10  Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 3  Tải về
 11  Quyết định thay đổi niêm yết  Tải về
 12  Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu niêm yết  Tải về

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

 STT Nội dung  Ngày đăng  File
 1 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017   27/03/2017  Tải về
 2 Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017  20/03/2017  Tải về
 3 Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017  20/03/2017  Tải về
 4 Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên 2017
 20/03/2017  Tải về
 5 Giấy xác nhận hoặc ủy quyền Đại hội cổ đông thường niên 2017 (Việt)
 20/03/2017  Tải về
 6 Confirmation or authorization letter (Eng)  20/03/2017  Tải về
 7 Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2017
 27/03/2017  Tải về
 8 Quy định tham gia đề cử, ứng cử
 20/03/2017  Tải về
 9 Quy chế bầu cử
 20/03/2017  Tải về
 10 Phiếu ứng cử đề cử HĐQT
 20/03/2017  Tải về
 11 Phiếu ứng cử đề cử BKS
 20/03/2017  Tải về
 12 Nghị quyết của HĐQT  21/03/2017  Tải về
 13 Tờ trình số 1   21/03/2017  Tải về
 14 Tờ trình số 2  21/03/2017  Tải về
 15 Tờ trình số 3  21/03/2017  Tải về
 16 Tờ trình số 4  21/03/2017  Tải về
 17 Tờ trình số 5   21/03/2017  Tải về
 18 Tờ trình số 6  21/03/2017  Tải về
 19 Tờ trình số 7   21/03/2017  Tải về
 20 Tờ trình số 8  29/03/2017  Tải về
 21 Tờ trình số 9  29/03/2017  Tải về
 22 Dự thảo sửa đổi Điều lệ lần thứ IX   21/03/2017  Tải về 
 21 Báo cáo của TGĐ  21/03/2017  Tải về 
 23 Báo cáo của HĐQT  21/03/2017  Tải về
 24 Báo cáo Ban kiểm soát  23/03/2017  Tải về
 25 Báo cáo tài chính 2016  22/03/2017  Tải về
 26 Báo cáo thường niên 2016  24/03/2017  Tải về
 27 Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2017  31/03/2017  Tải về
 28 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017  31/03/2017  Tải về
 29 Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Long Hậu  31/03/2017  Tải về
 30 Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Long Hậu  31/03/2017  Tải về
 31 Điều lệ Công ty CP Long Hậu sửa đổi lần thứ IX    17/04/2017  Tải về

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016

 STT Nội dung  Ngày đăng  File
 1 Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2016  26/12/2016  Tải về
 2 Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2016  26/12/2016  Tải về
 3 Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường 2016
 26/12/2016  Tải về
 4 Giấy xác nhận hoặc ủy quyền Đại hội cổ đông bất thường 2016 (Việt)
 26/12/2016  Tải về
 5 Confirmation or authorization letter (Eng)  26/12/2016  Tải về
 6 Chương trình Đại hội cổ đông bất thường 2016
 26/12/2016  Tải về
 7 Báo cáo về tiền thuê đất nộp một lần tháng 1/2017
 30/12/2016  Tải về
 8 Tờ trình thông qua phương án phát hành
 30/12/2016  Tải về
 9  Biên bản Đại hội cổ đông bất thường 2016  10/01/2017  Tải về
 10  Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2016  10/01/2017  Tải về

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

 STT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  Ngày đăng  File
 1 Báo cáo thường niên 2017
 20/03/2018  Tải về
 1 Báo cáo thường niên 2016  24/03/2017  Tải về
 2 Báo cáo thường niên 2015  20/03/2016  Tải về
 3 Báo cáo thường niên 2014  24/02/2015  Tải về
 4 Báo cáo thường niên 2013  24/02/2014  Tải về
 5 Báo cáo thường niên 2012
 24/02/2013  Tải về
 6 Báo cáo thường niên 2011  24/02/2012  Tải về
 7 Báo cáo thường niên 2010  24/02/2011  Tải về

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 STT BÁO CÁO TÀI CHÍNH  Ngày đăng  File
 1 Báo cáo tài chính 2017  09/03/2018  Tải về
 2 Báo cáo tài chính 2016  22/03/2017  Tải về
 3 Báo cáo tài chính 2015  19/03/2016  Tải về
 4 Báo cáo tài chính 2014  24/02/2015  Tải về
 5 Báo cáo tài chính 2013
 24/02/2014  Tải về
 6 Báo cáo tài chính 2012
 24/02/2013  Tải về
 7 Báo cáo tài chính 2011  24/02/2012  Tải về
 8 Báo cáo tài chính 2010  24/02/2011  Tải về

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

 STT Nội dung  Ngày đăng  File
 1 Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 2016  11/03/2016  Tải về
 2 Quy định Đề cử & Ứng cử vào HĐQT & Ban kiểm soát 2016  11/03/2016  Tải về
 3 Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 2016
 11/03/2016  Tải về
 4 Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông 2016
 11/03/2016  Tải về
 5 Chương trình Đại hội đồng Cổ đông 2016  11/03/2016  Tải về
 6 Xác nhận ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông 2016  11/03/2016  Tải về
 7  Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu   23/03/2016  Tải về
 8  Đề án thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ KCN Long Hậu   23/03/2016  Tải về
 9  Báo cáo của Tổng Giám Đốc tại Đại hội đồng Cổ đông 2016  23/03/2016  Tải về
 10  Phiếu tự ứng cử / đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị  23/03/2016  Tải về
 11  Phiếu tự ứng cử đề cử ứng viên Ban Kiểm Soát  23/03/2016  Tải về
 12  Mẫu Sơ yếu lý lịch  23/03/2016  Tải về
 13  Tờ trình số 1  18/03/2016  Tải về
 14  Tờ trình số 2  18/03/2016  Tải về
 15  Tờ trình số 3  18/03/2016  Tải về
 16  Tờ trình số 4  18/03/2016  Tải về
 17  Tờ trình số 5  18/03/2016  Tải về
 18  Tờ trình số 6  18/03/2016  Tải về
 19  Tờ trình số 7  18/03/2016  Tải về
 20  Tờ trình số 8  18/03/2016  Tải về
 21  Tờ trình số 9  18/03/2016  Tải về
 22  Tờ trình số 10  18/03/2016  Tải về
 23  Tờ trình số 11  18/03/2016  Tải về
 24  Tờ trình số 12A  18/03/2016  Tải về
 25  Tờ trình số 12B  18/03/2016  Tải về
 26  Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016  30/03/2016  Tải về
 27  Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông 2016  30/03/2016  Tải về
 28  Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2016  30/03/2016  Tải về
 29  Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Long Hậu  30/03/2016  Tải về
 30  Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Long Hậu  30/03/2016  Tải về