HỒ SƠ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

 STT  Nội dung File 
 1  Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng  Tải về
 2  Bản cáo bạch  Tải về
 3  Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng  Tải về
 4  Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP  Tải về

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

 STT Nội dung  Ngày đăng  File
 1 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017   27/03/2017  Tải về
 2 Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017  20/03/2017  Tải về
 3 Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017  20/03/2017  Tải về
 4 Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên 2017
 20/03/2017  Tải về
 5 Giấy xác nhận hoặc ủy quyền Đại hội cổ đông thường niên 2017 (Việt)
 20/03/2017  Tải về
 6 Confirmation or authorization letter (Eng)  20/03/2017  Tải về
 7 Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2017
 27/03/2017  Tải về
 8 Quy định tham gia đề cử, ứng cử
 20/03/2017  Tải về
 9 Quy chế bầu cử
 20/03/2017  Tải về
 10 Phiếu ứng cử đề cử HĐQT
 20/03/2017  Tải về
 11 Phiếu ứng cử đề cử BKS
 20/03/2017  Tải về
 12 Nghị quyết của HĐQT  21/03/2017  Tải về
 13 Tờ trình số 1   21/03/2017  Tải về
 14 Tờ trình số 2  21/03/2017  Tải về
 15 Tờ trình số 3  21/03/2017  Tải về
 16 Tờ trình số 4  21/03/2017  Tải về
 17 Tờ trình số 5   21/03/2017  Tải về
 18 Tờ trình số 6  21/03/2017  Tải về
 19 Tờ trình số 7   21/03/2017  Tải về
 20 Tờ trình số 8  29/03/2017  Tải về
 21 Tờ trình số 9  29/03/2017  Tải về
 22 Dự thảo sửa đổi Điều lệ lần thứ IX   21/03/2017  Tải về 
 21 Báo cáo của TGĐ  21/03/2017  Tải về 
 23 Báo cáo của HĐQT  21/03/2017  Tải về
 24 Báo cáo Ban kiểm soát  23/03/2017  Tải về
 25 Báo cáo tài chính 2016  22/03/2017  Tải về
 26 Báo cáo thường niên 2016  24/03/2017  Tải về
 27 Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2017  31/03/2017  Tải về
 28 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017  31/03/2017  Tải về
 29 Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Long Hậu  31/03/2017  Tải về
 30 Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Long Hậu  31/03/2017  Tải về
 31 Điều lệ Công ty CP Long Hậu sửa đổi lần thứ IX    17/04/2017  Tải về

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016

 STT Nội dung  Ngày đăng  File
 1 Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2016  26/12/2016  Tải về
 2 Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2016  26/12/2016  Tải về
 3 Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường 2016
 26/12/2016  Tải về
 4 Giấy xác nhận hoặc ủy quyền Đại hội cổ đông bất thường 2016 (Việt)
 26/12/2016  Tải về
 5 Confirmation or authorization letter (Eng)  26/12/2016  Tải về
 6 Chương trình Đại hội cổ đông bất thường 2016
 26/12/2016  Tải về
 7 Báo cáo về tiền thuê đất nộp một lần tháng 1/2017
 30/12/2016  Tải về
 8 Tờ trình thông qua phương án phát hành
 30/12/2016  Tải về
 9  Biên bản Đại hội cổ đông bất thường 2016  10/01/2017  Tải về
 10  Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2016  10/01/2017  Tải về

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

 STT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  Ngày đăng  File
 1 Báo cáo thường niên 2016  24/03/2016  Tải về
 2 Báo cáo thường niên 2015  20/03/2016  Tải về
 3 Báo cáo thường niên 2014  24/02/2015  Tải về
 4 Báo cáo thường niên 2013  24/02/2014  Tải về
 5 Báo cáo thường niên 2012
 24/02/2013  Tải về
 6 Báo cáo thường niên 2011  24/02/2012  Tải về
 7 Báo cáo thường niên 2010  24/02/2011  Tải về

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 STT BÁO CÁO TÀI CHÍNH  Ngày đăng  File
 1 Báo cáo tài chính 2016  22/03/2017  Tải về
 2 Báo cáo tài chính 2015  19/03/2016  Tải về
 3 Báo cáo tài chính 2014  24/02/2015  Tải về
 4 Báo cáo tài chính 2013
 24/02/2014  Tải về
 5 Báo cáo tài chính 2012
 24/02/2013  Tải về
 6 Báo cáo tài chính 2011  24/02/2012  Tải về
 7 Báo cáo tài chính 2010  24/02/2011  Tải về

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

 STT Nội dung  Ngày đăng  File
 1 Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 2016  11/03/2016  Tải về
 2 Quy định Đề cử & Ứng cử vào HĐQT & Ban kiểm soát 2016  11/03/2016  Tải về
 3 Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 2016
 11/03/2016  Tải về
 4 Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông 2016
 11/03/2016  Tải về
 5 Chương trình Đại hội đồng Cổ đông 2016  11/03/2016  Tải về
 6 Xác nhận ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông 2016  11/03/2016  Tải về
 7  Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu   23/03/2016  Tải về
 8  Đề án thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ KCN Long Hậu   23/03/2016  Tải về
 9  Báo cáo của Tổng Giám Đốc tại Đại hội đồng Cổ đông 2016  23/03/2016  Tải về
 10  Phiếu tự ứng cử / đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị  23/03/2016  Tải về
 11  Phiếu tự ứng cử đề cử ứng viên Ban Kiểm Soát  23/03/2016  Tải về
 12  Mẫu Sơ yếu lý lịch  23/03/2016  Tải về
 13  Tờ trình số 1  18/03/2016  Tải về
 14  Tờ trình số 2  18/03/2016  Tải về
 15  Tờ trình số 3  18/03/2016  Tải về
 16  Tờ trình số 4  18/03/2016  Tải về
 17  Tờ trình số 5  18/03/2016  Tải về
 18  Tờ trình số 6  18/03/2016  Tải về
 19  Tờ trình số 7  18/03/2016  Tải về
 20  Tờ trình số 8  18/03/2016  Tải về
 21  Tờ trình số 9  18/03/2016  Tải về
 22  Tờ trình số 10  18/03/2016  Tải về
 23  Tờ trình số 11  18/03/2016  Tải về
 24  Tờ trình số 12A  18/03/2016  Tải về
 25  Tờ trình số 12B  18/03/2016  Tải về
 26  Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016  30/03/2016  Tải về
 27  Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông 2016  30/03/2016  Tải về
 28  Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2016  30/03/2016  Tải về
 29  Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Long Hậu  30/03/2016  Tải về
 30  Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Long Hậu  30/03/2016  Tải về