Nhân viên kinh doanh21/12/2017

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/01/2018.

Công nhân Vận hành - Lắp ráp21/12/2017

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/01/2018.

Công nhân Dệt - May - Thực phẩm21/12/2017

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/01/2018.

Nhân viên lái xe nâng21/12/2017

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/01/2018.

Nhân viên vận hành21/12/2017

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/01/2018.

Kế toán kho21/12/2017

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/01/2018.

Trưởng Bộ phận Sản xuất21/12/2017

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/01/2018.

Nhân viên văn phòng21/12/2017

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/01/2018.

Nhân viên vận hành Nhà máy Xử lý nước thải13/12/2017

Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2017.